Licens
Arbetsledning, Övrig

Aktiva idrottsföräldrar

Aktiva idrottsföräldrar riktar sig till ungdomar och föräldrar till ungdomar i åldrarna 10-12 år. Det övergripande syftet med AIF är att engagera och involvera föräldrar i deras barns fritid, samt att ge föräldrar kunskap om vikten av att deras barn är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter och hur de kan stötta sitt barn att trivas i föreningen. Bakgrunden till detta syfte är att många studier visat att föräldrar som engagerar sig och vet vad deras barn gör på sin fritid har en bättre psykosocial anpassning än barn till föräldrar som vet mindre om detta. Dessutom visar många studier att ungdomar som är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter har en bättre psykosocial anpassning än ungdomar som inte är det. Materialet Aktiva idrottsföräldrar består dels av en manual för föräldramöten och dels övningar och diskussionsunderlag till ordinarie tränare. Materialet bygger på kontinuitet och ges på föräldramötet varje termin, en gång på hösten och en gång på våren.

Erbjudandet

  1. Utbildning i AIF, ger kunskap för implementering i föreningar
  2. Instruktörsutbildning till erfarna presentatörer. Efter  instruktörsutbildning och individuell examination ges rätt att utbilda presentatörer.

Huvudsaklig nytta

AIF-materialet har följande temata för föräldramöten och ungdomsaktiviteter:
  1. Föreningens värdegrund. Hur föräldrar kan skapa förutsättningar för att barnen inte avslutar sitt engagemang i organiserade fritidsaktiviteter. Ungdomar: innebörden av att vara en i laget. Vikten av att uppmuntra i med och motgång samt hur angår föreningens värdegrund oss?
  2. Föräldrar är förebilder, både hemma och vid sidan av planen. Ungdomar: hur är en bra lagkamrat?
  3. Betydelsen av barnens fritidsaktiviteter i allmänhet och organiserade aktiviteter i synnerhet: social förmåga, självkänsla, skola och normbrytande beteenden. Ungdomar: att hantera med och motgångar i laget.
  4. Hur fostrar man en lagspelare (i vid bemärkelse)? Ungdomar: om överenskommelser och regler i föreningen.
  5. Hälsosamma vanor, skola och träning. Kost, träning, vardag och match. Ungdomar: Kost motion, skola och idrott.
  6. Föräldrars attityder till tobak och alkohol, dess betydelse för barnens beteende. Ungdomar: hur vill vi att en tydlig förälder är. Vad bör föräldrar be-stämma over, vad bör unga (12-åringar)bestämma över?

Användningsområde

Föreningar med aktiviteter för 10-12-åringar.
Aktiva idrottsföräldrar, Örebro, Örebro universitet