Licens
Arbetsledning, Övrig, Pedagogik, Vård & Omsorg

MOSAIK – webbaserad utbildningsplattform för krishantering

MOSAIK ger personal inom olika organisationer utbildning som kan bidra till effektivare samverkan vid krishantering. MOSAIK ger förhöjd kunskap om hur en organiserad samverkan ser ut i krissituationer och vilken kunskap olika aktörer kan bidra med under kriser. Ansvaret för räddningsinsatser är oftast helt upp till räddningsorganisationerna (räddningstjänst och polis) när de anländer till en skadeplats. Kunskapen om sin egen organisation, de kommunala och privata yrkeskårerna samt de sociala funktionerna på plats kan vara avgörande, för exempelvis en effektiv utrymning. Det finns kunskaper hos dem som ses som ”drabbade” som kan vara av stor vikt för både vad som bör fokuseras vid en kris och hur en händelse bör hanteras. Vi använder oss av erfarenhet från andra organisationer som genomfört utbildningen. De ger upplysning om vilken användning de fått av kunskapen i krissituation från utbildningen.

Erbjudandet

Materialet har två inriktningar som i krisövningssammanhang är unik i sitt slag:
  • Syftet med övningsmodellen är att överföra organisatorisk kunskap mellan yrkespersoner med olika krishanteringsvana.
  • Filmerna i modellen, är inriktade på vardagliga situationer och osäkerhet snarare än stora katastrofer, filmerna skall stimulera till diskussioner och reflektioner och utnyttjar deltagarnas professionella kunskaper oavsett organisation.

Huvudsaklig nytta

MOSAIK har god pedagogiskt effekt, kunden kommer att vara tryggare vid en krissituation. Utbildningen är kort och enkel samt har låga kostnader och lösningen motsvarar kundens förväntningar. Teamet bakom MOSAIK har tillgång till en utvecklingsarena i samarbete med forskningscenter på Mittuniversitet, som även utvecklar nya kunskap inom området. Vi känner inte till någon annan organiserad metod för förebygga kris på detta sätt.

Användningsområde

Kunskap om, och förståelse av hur flera yrkesgrupper har förståelse för samma krishändelse är avgörande för en effektiv samverkan i krishantering. MOSAIK är till för att överbrygga kunskapsbrister hos personal i olika organisationer, nu finns utbildningsmaterial i form av filmer, metodik och en webbaserad utbildningsplattform för effektiv samverkan vid krishantering. Tjänsten används för två syften:
  1. Att använda olika metoder i krisövningssammanhang, som i modellen utgör diskussionsstimulans och är inriktade på vardagliga situationer och osäkerhet snarare än konkreta problem i stora katastrofer som ska lösas praktiskt.
  2. Att överföra organisatorisk kunskap mellan yrkespersoner med olika krishanteringsvana i syftet att minska risker i krissammanhang.
Kris, krishantering, Mittuniversitetet, MOSAIK, Utbildning, Utbildningsplattform