Om oss

Licens = En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. En licens är oftast tidsbunden, och upprättas vanligtvis i samband med en ekonomisk transaktion av en produkt eller tjänst. (Källa: Wikipedia 2018-02-26)

Innovationskontoret Fyrklövern

Sveriges regering har inrättat 12 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations – och tillväxtfrågor.

Innovationskontoret Fyrklövern har fyra likvärdiga parter: Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Det fungerar som ett nätverksbaserat samarbete, med gemensam innovationsstödjande verksamhet och utveckling. Arbetet sker ofta på distans med flexibla metoder.

Syftet är ett ökat idéflöde – från forskning till samhällsnytta. Det innebär att Innovationskontoret Fyrklövern stöttar ny forskning hela vägen från formuleringsfasen till start av bolag, utveckling av ny forskning eller utbildning, eller licensiering. Det betyder att vi också har ett väletablerat samarbete med andra aktörer i både de regionala och nationella innovationssystemen. Vi arbetar också med att förändra attityder, inspirera, utbilda och sprida kunskap – inom alla ämnesområden.

 

Målsättning

Fyrklöverns strategi utgår från ett övergripande mål, två strategiska mål och tre prioriterade utvecklingsområden för tiden 2017-2020. I strategin beskrivs varje område kortfattat tillsammans med delmål, aktiviteter samt indikatorer för uppföljning. Utöver strategin upprättas varje år en verksamhetsplan. Strategin i sin helhet kan laddas ner här.

 

Övergripande mål

Fyrklövern ska möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar genom att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap och bidra till fler innovationer från studenter, forskare och övrig personal.

Strategiska mål

1. Nationellt ledande på effektivt innovationsstöd
2. Nationellt ledande på att möta samhällsutmaningar med tvärvetenskapligt innovationsstöd

Prioriterade utvecklingsområden

Område A: Proaktivt och behovsdrivet innovationsstöd
Område B: Internationell delaktighet, synlighet samt omvärldsbevakning
Område C: Utveckling och förnyelse av innovationsstödet

 

licensbanken.se

Innovationskontoret Fyrklövern driver också licensbanken.se, som fungerar som en länk mellan akademin och samhället. Här presenteras licensierbara forskningsresultat från de fyra universiteten – nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras.