Licens
Hälso- och sjukvård, Vård & Omsorg

Tematräffar i palliativ vård och omsorg

Tematräffar i palliativ vård och omsorg: Utbildningskonceptet består av tematräffar, med material som baseras på forskning och nationella dokument för palliativ vård. Tematräffarna erbjuder tid för reflektion och möjlighet att genomföra förbättringsarbeten i samband med utbildningen. Teman som diskuteras är Palliativt förhållningssätt, Närstående, Existensen och döendet, Symtomlindring samt Samskapad och värdig vård. Personal med olika professioner träffas i mindre grupper på 8-12 personer, 5 gånger á 2 timmar under ett halvår. Tematräffarna leds av en eller två tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur de inom sina verksamheter bedriver palliativ vård.
Läs mer här

Erbjudandet

Utbildningskoncept för kompetenshöjning i palliativ vård för alla professioner genom att erbjuda möjlighet till reflektion och lärande, som även inspirerar för utveckling av den egna verksamheten

Huvudsaklig nytta

Kompetenshöjning i palliativ vård för personal inom hälso- och sjukvård samt inom vård och omsorg

Användningsområde

Inom verksamheter som erbjuder vård till personer i behov av palliativ vård (tex sjukhus, vård- och omsorgsboenden och hemsjukvård)
hemsjukvård, Linnéuniversitetet, omsorg, palliativ vård, sjukvård, vårdboende